Các linh mục đóng góp, xây dựng giáo điểm, giáo xứ Vườn Xoài
Các linh mục đóng góp, xây dựng giáo điểm, giáo xứ Vườn Xoài
/ 5742 / Linh mục phụ tá
Sinh năm: 1980 tại giáo xứ Tử Đình Thụ phong linh mục ngày: 30/5/2016 Sau đó, cha được bổ nhiệm là cha Phó giáo xứ Bình An Thượng Từ 2018 đến 2022, cha được bổ nhiệm là cha Phó giáo xứ Tân Định Từ 1/8/2022, cha được bổ nhiệm là cha Phó nhà thờ Vườn ...