Các linh mục đóng góp, xây dựng giáo điểm, giáo xứ Vườn Xoài
Các linh mục đóng góp, xây dựng giáo điểm, giáo xứ Vườn Xoài
/ 5256 / Linh mục phụ tá
1/Linh mục Andrê Nguyễn Văn Đại Sinh ngày 20/11/1909 tại xã Hòa Bình,Gia Định Năm 1922 ngài vào Tiểu Chủng viện Sài Gòn Ngày 19/9/1937 ngài thụ phong linh mục tại Sài Gòn, do Đức Giám mục Dumortier chủ tế ấn phong Cha đã từng lãnh ...