01/08/2013
6422
Hội đồng Mục vụ Giáo Xứ

BAN THƯỜNG VỤ HỘI ĐỒNG MỤC VỤ GIÁO XỨ VƯỜN XOÀI KHÓA 10 (2016-2020)
1/Ô.Gioan Baotixita Nguyễn Trường Sơn, Chủ tịch HĐMV
2/Ô.Phêrô Trần Quang Điệp, Phó CT Nội vụ
3/Bà Maria Phạm Thanh Thủy, Phó CT Ngoại vụ
4/Bà Matta Ngô Thị Thảo, Thư ký
5/Ô.Giuse Phạm Ngọc Khang, Thủ quỹ

Quý HĐMVGX Khóa 9 chụp ảnh chung với cha chánh xứ và quý cha ( 25/11/2013)
BAN THƯỜNG VỤ HỘI ĐỒNG MỤC VỤ GIÁO XỨ VƯỜN XOÀI KHÓA 9 (2010-2014)
1/Ô.Gioan Nguyễn Văn Tiến, Chủ tịch HĐMV
2/Cô Cecilia Dương Thị Mậu, phó chủ tịch Nội vụ kiêm ủy viên Giáo lý
3/Ô.Giuse Vũ Quang Thành, phó chủ tịch Ngoại vụ
4/Ô.Stêphanô  Nguyễn Văn Bao, UV Phụng vụ
5/Ô.Gioan Nguyễn Thành Bảo, UV xã hội
6/Ô.Gioan Baotixita Nguyễn Quang Thiệp, thư ký
7/Ô.Giuse Trịnh Hưng Kiểm, kế toán
8/ Bà Maria Nguyễn Kim Oanh, thủ quỹ


BAN THƯỜNG VỤ HĐMV KHÓA LÂM THỜI (1980 - 1981)
1/Ô.Phêrô Nguyễn Thanh Tuấn,Trưởng Ban
2/Ô.Antôn Phạm Văn Song,phó nội vụ
3/Ô.Phaolô Lê Văn Thi,phó ngoại vụ
4/Ô.Antôn Trịnh Đức Mỹ,chánh thư ký
5/Ô.Gioan Baotixita Vũ Minh Hải,phó thư ký
6/Ô.Luca Vũ Văn Khá,Ủy viên thủ quỹ
7/Ô.Đaminh Trần Trí Thức,Ủy viên Giáo lý
8/Bà.Anna Phan Ngọc Qưới,Ủy viên xã hội
9/Ô.Đaminh Trần Đình Phổ,Ủy viên Phụng vụ
    Cha Phêrô Từ, Cha Phêrô Thiên về nhận Giáo xứ Vườn Xoài ngày 10/5/1980
     Ngày 01/9/1980,Ban Thường vụ lâm thời ra mắt Giáo xứ Vườn Xoài


BAN THƯỜNG VỤ HĐMV KHÓA 1(1981 – 1984)
1/Ô.Antôn Lại Gia Khánh,Trưởng Ban
2/Ô.Antôn Phạm Văn Song,phó Nội vụ
3/Ô.Phaolô Lê Văn Thi,phó Ngoại vụ (thay ông Luca Vũ Văn Khá, Phó Ngoại
       qua đời ngày 27.03.1983).
4/Ô.Antôn Trịnh Đức Mỹ,Chánh thư ký
5/Ô.Gioan Baotixita Vũ Minh Hải,phó thư ký
6/Ô.Gioan Vianey Nguyễn Văn Long,Ủy viên thủ quỹ
7/Ô.Phêrô Nguyễn Thanh Tuấn,Ủy viên kế hoạch
8/Ô.Lu-y Trương Văn Lạc,Ủy viên kế toán
9/Ô.Gioan Baotixita Nguyễn Trường Khoát,Ủy viên Phụng vụ
10/Ô.Lu-y Gonzaga Vũ Công Thăng,Ủy viên Giáo lý
11/Ô.Lôrensô Hoàng Bá A,Ủy viên xã hội


BAN THƯỜNG VỤ HĐMV KHÓA 2 (1984 – 1987)
1/Ô.Gioan Baotixita Nguyễn Trường Khoát,Trưởng Ban
2/Ô.Antôn Phạm Văn Song,phó Ban
3/Ô.Râymunđô Phạm Văn Thiếu,thư ký
4/Ô.Lôrensô Hoàng Bá A,Ủy viên kế toán
5/Ô.Lu-y Gonzaga Vũ Công Thăng,Ủy viên Phụng vụ
6/Bà Maria Mađalêna Mai Thị Minh,Ủy viên Giáo lý
7/Bà Maria Đinh Thị Lộc,Ủy viên xã hội


BAN THƯỜNG VỤ HĐMV KHÓA 3 (1987-1990)
1/Ô.Gioan Baotixita Nguyễn Trường Khoát,Trưởng Ban
2/Ô.Antôn Phạm Văn Song,phó Ban kiêm thủ quỹ
3/Ô.Râymunđô Phạm Văn Thiếu,thư ký
4/Ô.Gioan Trần Văn Nam,Ủy viên kế toán kiêm kế hoạch
5/Ô.Phêrô Nguyễn Văn Chí,Ủy viên Phụng vụ
6/Ô.Phaolô Trần Văn Phổ,Ủy viên Giáo lý
7/Bà Anna Nguyễn Thị Kim,Ủy viên xã hội
 
BAN THƯỜNG VỤ HĐMV
 KHÓA 4 (1990-1993)
1/Ô.Giuse Trương Văn Duyên,Trưởng Ban
2/Ô.Antôn Phạm Văn Song,phó nội vụ
3/Ô.Phêrô Nguyễn Văn Chí,phó Ngoại vụ
4/Ô.Phaolô Trần Văn Phổ,Ủy viên Giáo lý 1 kiêm thư ký
5/Ô.Anphongsô Đỗ Xuân Phong,Ủy viên kế toán
6/Ô.Phêrô Nguyễn Hùng Mạnh,Ủy viên Phụng vụ 1
7/Cô Cecilia Dương Thị Mậu,Ủy viên Giáo lý 2
8/Bà Maria Đinh Thị Lộc,Ủy viên thủ quỹ
9/Ô.Giuse Phạm Rư Khương,Ủy viên xã hội
10/Ô.Phêrô Trần Trung Hậu,Ủy viên kế hoạch
11/Ô.Giuse Lê Chính Định,Ủy viên Phụng vụ 2

 BAN THƯỜNG VỤ HĐMV KHÓA 5 (1993-1997)
1/Ô.Antôn Phạm Văn Song,Trưởng Ban
2/Ô.Giuse Trương Văn Duyên,phó ngoại vụ
3/Ô.Gioan Baotixita Trần Đức,phó Nội Vụ
4/Ô.Đaminh Nguyễn Tâm Khánh,thư ký (từ nhiệm tháng 06.1995).
5/Ô.Anphongsô Đỗ Xuân Phong,Ủy viên kế toán
6/Ô.Giuse Vũ Quang Thành,Ủy viên thủ quỹ
7/Ô.Giuse Nguyễn Văn Tưởng,Ủy viên Phụng vụ
8/Ô. Giuse Phạm Rư Khương,Ủy viên xã hội
9/Bà Maria Bùi Thị Huệ,Ủy viên Giáo lý
10/Ô.Giuse Nguyễn Văn Thạnh,Ủy viên kế hoạch

 BAN THƯỜNG VỤ HĐMV KHÓA 6 (1998 -2002)
1/Ô.Antôn Phạm Văn Song,Chủ tịch HĐMVGX
2/Ô.Giuse Trương Văn Duyên,phó chủ Tịch HĐMVGX kiêm đối ngoại
3/Bà Maria Bùi Thị Huệ,phó chủ tịch kiêm Ủy viên Giáo lý
4/Ô.Đaminh Vũ Văn Khắc, thư ký
5/Ô.Giuse Nguyễn Văn Tưởng,Ủy viên Phụng vụ 1
6/Ô.Đaminh Mai Văn Sáu,Ủy viên Phụng vụ 2 (từ nhiệm ngày 01.07.1999)
7/Ô.Giuse Nguyễn Văn Thạnh,Ủy viên Nội vụ
8/Ô.Gioakim Ngô Phùng Thành,Ủy viên kế hoạch
9/Ô.Anphongsô Đỗ Xuân Phong,Ủy viên kế toán
10/Ô.Giuse Vũ Quang Thành,Ủy viên thủ quỹ
11/Ô.Giuse Phạm Rư Khương,Ủy viên xã hội

 BAN THƯỜNG VỤ HĐMV KHÓA 7(2002 – 2006)
1/Ô.Antôn Phạm Văn Song,Chủ tịch HĐMVGX
2/Ô.Giuse Trương Văn Duyên,phó chủ tịch ngoại vụ kiêm Tiểu Ban kinh tế
3/Cô Cecilia Dương Thị Mậu,phó chủ tịch nội vụ kiêm Ủy viên Giáo lý
4/Ô.Giuse Vũ Quang Thành,Ủy viên kế toán
5/Ô.Phêrô Nguyễn Thông Quyền,Ủy viên Phụng vụ
6/Bà Catarina Lê Thị Oanh,Ủy viên xã hội
7/Ô.An-rê Phêrô Phan Thanh Điểu,thư ký kiêm Ủy viên nội Vụ
8/Bà Têrêsa Dương Thị Hiền,Ủy viên thủ quỹ


BAN THƯỜNG VỤ HĐMV KHÓA 8 (2006-2010)
1/Ô. Gioan Nguyễn Văn Tiến,Chủ tịch HĐMVGX
2/Bà Cêcilia Dương Thị Mậu,phó Nội vụ
3/Ô.Giuse Vũ Quang Thành,Phó Ngoại vụ
4/Bà Catarina Lê Thị Oanh,Ủy viên Phụng vụ 1
5/Ô.Gioan Nguyễn Thành Bảo,Ủy viên Phụng vụ 2
6/Ô.Gioan Baotixita Nguyễn Quang Thiệp,Ủy viên thư ký
7/Ô.Giuse Trịnh Hưng Kiểm,Ủy viên kế toán
8/Bà Têrêsa Dương Thị Hiền,Ủy viên xã hội
9/Bà Maria Nguyễn Thị Oanh,Ủy viên thủ qũy