02/01/2017
876
THÔNG BÁO
NHỮNG QUY ĐỊNH THEO GIÁO LUẬT ĐỂ CỬ HÀNH BÍ TÍCH HÔN PHỐI
---------------
    ĐIỀU KIỆN ĐỂ ĐƯỢC CỬ HÀNH BÍ TÍCH HÔN PHỐI TẠI GIÁO XỨ
1/ Các tín hữu hiện đang sinh sống trong giáo xứ Vườn Xoài
2/ Các tân tòng đã lãnh nhận các bí tích Khai tâm tại nhà thờ Vườn Xoài
3/ Các tín hữu ở nơi khác muốn cử hành bí tích Hôn phối tại giáo xứ phải có giấy giới thiệu của cha chánh xứ nơi mình sinh sống
4/ Các tín hữu khác trong hoàn cảnh đặc biệt phải được cha chánh xứ hoặc linh mục có trách nhiệm giới thiệu
5/ Đã hoàn tất hồ sơ Hôn phối theo quy định của Giáo luật
HỒ SƠ HÔN PHỐI THEO GIÁO LUẬT
  1. HỒ SƠ THÔNG THƯỜNG
   1/ Giấy chứng nhận Rửa tội và Thêm Sức của từng người
   2/ Bản sao Giấy đăng ký kết hôn của hai vợ chồng
   3/ Tờ Rao Hôn phối của hai vợ chồng
   4/ Bản khai của từng người (trước khi cử hành Hôn phối)
  1. HỒ SƠ BỔ SUNG
   1/ Giấy miễn chuẩn Hôn phối khác đạo của Đấng Bản quyền địa phương trong trường hợp kết hôn khác đạo (để thành sự)
   2/ Đã có hộ chiếu và Visa xuất cảnh trong trường hợp kết hôn với người nước ngoài- hoặc nếu chưa có Visa thì cần có giấy miễn chuẩn hồ sơ dân sự của Đấng Bản quyền địa phương ( để hợp pháp)
Gx.Vườn Xoài, ngày 01 tháng 1 năm 2017
Cha chánh xứ
(Đã ký)
Lm.Giuse Trần Thanh Công