28/03/2017
735

ĐGH yêu cầu các cha giải tội phải có mặt để mọi người có thể xưng tội trong mọi lúc