12/12/2016
491

Bài giảng Chúa Nhật II Mùa Vọng, Năm A