12/12/2016
309

Bài giảng Chúa Nhật II Mùa Vọng, Năm A