12/12/2016
546

Bài giảng Chúa Nhật II Mùa Vọng, Năm A