12/12/2016
269

Bài giảng Chúa Nhật II Mùa Vọng, Năm A