12/12/2016
590

Bài giảng Chúa Nhật II Mùa Vọng, Năm A