04/12/2016
286

Bài giảng Chúa nhật 1 mùa vọng, năm A