04/12/2016
212

Bài giảng Chúa nhật 1 mùa vọng, năm A