03/09/2019
383
THÔNG BÁO VỀ VIỆC BẦU CỬ HỘI ĐỒNG MỤC VỤ GIÁO XỨ NHIỆM KỲ 2020 - 2024
VỀ VIỆC BẦU CỬ HỘI ĐỒNG MỤC VỤ GIÁO XỨ NHIỆM KỲ 2020 - 2024
Kính thưa cộng đoàn, theo sự hướng dẫn của Tòa Tổng Giám mục Sài Gòn và tinh thần của buổi họp Hội đồng mục vụ giáo xứ ( tháng 7 và 8.2019) về việc bầu cử Hội đồng mục vụ giáo xứ cho nhiệm kỳ 2020 – 2024, được sự chấp thuận của cha chánh xứ, giáo xứ chúng ta sẽ tiến hành bầu cử Ban điều hành các hội nhóm đạo đức, Ban đại diện các Giáo khu và Ban Thường Vụ.

Đây là những ông bà anh chị em sẽ đại diện cho cộng đoàn cộng tác chặt chẽ với cha chánh xứ trong các công việc chung của giáo xứ. Vì lý do đó, trong tinh thần yêu mến và hiệp thông xin cộng đoàn cầu nguyện, đóng góp ý kiến xây dựng để việc bầu cử có kết quả tốt đẹp :

LỊCH TRÌNH BẦU CỬ HỘI NHÓM ĐẠO ĐỨC VÀ GIÁO KHU NHƯ SAU:
- Tháng 08/2019: bầu Ban Chấp hành các Hội nhóm đạo đức và Ban mục vụ
- Chúa nhật, ngày 06/10/2019: bầu Ban Thường Vụ - Hội đồng mục vụ giáo xứ
- Tháng 10/2019: bầu Ban đại diện các Giáo khu
- Ngày nhậm chức và ra mắt cộng đoàn: thứ Bảy, ngày 16/11/2019 – kính Các Thánh Tử đạo Việt Nam, bổn mạng giáo xứ