12/11/2016
319
Người qua đời (CN, ngày 6/11/2016)
Ông Giuse Nguyễn Văn Lợi thuộc Giáo khu Thánh Quý, đã được Chúa gọi về ngày 02 tháng 11 năm 2016, hưởng thọ 70 tuổi. Xin cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện cho linh hồn Giuse sớm hưởng Nhan Thánh Chúa