28/12/2016
319
Người qua đời (CN, ngày 25/12/2016)
Bà Matta Nguyễn Thị Vượng thuộc Giáo khu Thánh Gẫm đã được Chúa gọi về ngày 24.12.2016, hưởng thọ 65 tuổi
Xin cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện cho linh hồn Matta sớm hưởng Nhan Thánh Chúa