15/12/2016
331
Người qua đời (CN, ngày 11/12/2016)
-Ô.Phêrô Lê Thiên Lân thuộc Giáo khu Thánh Quý đã được Chúa gọi về ngày 3.12.2016, hưởng thọ 86 tuổi
-Ô.Giuse Nguyễn Văn Tào thuộc Giáo khu Thánh Đê đã được Chúa gọi về ngày 8.12.2016, hưởng thọ 69 tuổi
Xin cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện cho linh hồn Phêrô và Giuse sớm hưởng Nhan Thánh Chúa