02/04/2017
3134
GIỜ LỄ TUẦN THÁNH 2017
GIÁO XỨ VƯỜN XOÀI
CHƯƠNG TRÌNH TUẦN THÁNH 2017
______
 1. LỄ LÁ- TƯỞNG NIỆM CUỘC THƯƠNG KHÓ CỦA CHÚA GIÊSU, Chúa nhật, ngày 9.04.2017
 • Thánh lễ 6g30: nghi thức thánh hóa và rước Lá dành cho cộng đoàn (trước văn phòng giáo xứ)
 • Thánh lễ 8g00: nghi thức thánh hóa và rước lá dành cho Thiếu nhi (trước văn phòng giáo xứ)
 • Các thánh lễ còn lại cử hành nghi thức thánh hóa Lá trong nhà thờ
 1. NGẮM 15 SỰ THƯƠNG KHÓ CHÚA GIÊSU
Từ thứ Hai (10.04.2017) đến thứ Tư (12.04.2017), bắt đầu từ 19 giờ 00. Lịch phân chia như sau:
 
Tối thứ Hai Tối thứ Ba Tối thứ Tư
Thứ 1 Thánh Đê Thánh Gẫm Thánh Tùy
Thứ 2 Thánh Gẫm Thánh Lựu Thánh Tịnh
Thứ 3 Thánh Lựu Thánh Minh Thánh Quí
Thứ 4 Thánh Minh Thánh Quí Thánh Mỹ
Thứ 5 Thánh Mỹ Thánh Tịnh Thánh Minh
Thứ 6 Thánh Quí Thánh Đê Thánh Lựu
Thứ 7 Thánh Tịnh Thánh Tùy Thánh Gẫm
Thứ 8 Thánh Tùy Thánh Mỹ Thánh Đê
Thứ 9 Lm Trinh Nữ Vương Gia đình PTTT Lm Đức Mẹ Sầu Bi
Thứ 10
Gia trưởng
Thứ 11 HĐ Đaminh Lm Trinh Nữ Vương Gia đình PTTT
Thứ 12 Dòng Ba Cát minh
Gia trưởng
Thứ 13 Gia trưởng Lm Đức Mẹ Sầu Bi HĐ Đaminh
Thứ 14
HĐ Đaminh
Thứ 15 Lm Đức Mẹ Sầu Bi
Dòng Ba Cát minh
 • Trực 3 tối ngắm: Giáo khu Thánh Gẫm- Thánh Lựu- Thánh Tịnh
 • Dâng hạt sau giờ ngắm: Các BMCG phụ trách
 
 1. THÁNH LỄ TIỆC LY & CHẦU THÁNH THỂ, thứ Năm, ngày 13.04.2017
 • Thánh lễ 16g00: dành cho quý Cụ
 • Thánh lễ 17g30: dành cho Thiếu nhi
 • Thánh lễ 19g00: dành cho Cộng đoàn
 • Ngay sau thánh lễ 19g00, sẽ có nghi thức kiệu Mình Thánh Chúa sang Nhà Tạm ( Sảnh Chúa Chiên Lành). Và khai mạc giờ Chầu Thánh Thể (Giờ đầu tiên do HĐMV giáo xứ phụ trách)
 Giờ Chầu Thánh Thể từ 21g00 thứ Năm (13.04.2017) đến 16g00 thứ Sáu (14.04.2017), và phân chia như sau:
 
Giờ Chầu thứ Năm, ngày 13.04.2017
Từ 21g00 đến 21g45 Ban thăm viếng bệnh nhân-Thánh Mỹ- HĐ Đaminh
Từ 22g00 đến 22g45 Thánh Gẫm- Lm Trinh Nữ Vương- Dòng Ba Cát-minh
Từ 23g00 đến 23g45 Thánh Lựu- Gia đình PTTT
 
Giờ Chầu thứ Sáu, ngày 14.04.2017
Từ 05g00 đến 05g45 Nhóm Liên Tu sĩ
Từ 06g00 đến 06g45 Thánh Tùy- cộng đoàn LCTX
Từ 07g00 đến 07g45  Thánh Minh-CĐ Gia trưởng
Từ 08g00 đến 08g45 Thánh Quí- Thánh Đê
Từ 09g00 đến 09g45 Thánh Tịnh- Lm Đức Mẹ Sầu Bi
Từ 10g00 đến 10g45 Nhóm KT và Cầu nguyện- Ban Caritas
Từ 11g00 đến 11g45 Các BMCG
Từ 12g00 đến 16g00 Cộng đoàn Chầu trong thinh lặng
 
 
Lưu ý:  Từ 00g00 đến 16g00 thứ Sáu, ngày 14.04.2017 các giờ Chầu Thánh Thể cử hành trong thinh lặng
 1. ĐI ĐÀNG THÁNH GIÁ TRỌNG THỂ & SUY TÔN THÁNH GIÁ, thứ Sáu, ngày 14.04.2017
 • 17g00: Đi đàng Thánh Giá trọng thể
 • 18g00: Suy tôn Thánh Giá và hôn chân Chúa
 •  Cộng đoàn sẽ hôn chân Chúa từ 19g00, thứ Sáu (14.04.2017) đến 15g00, thứ Bảy (15.04.2017)
 1. THÁNH LỄ VỌNG PHỤC SINH, thứ Bảy, ngày 15.04.2017, có 3 thánh lễ
 • 16g00: Thánh lễ dành cho quý Cụ
 • 18g00: Thánh lễ dành cho Thiếu nhi
 • 20g00: Thánh lễ cộng đoàn
 1. CHÚA NHẬT PHỤC SINH, ngày 16.04.2017
Lưu ý: Không có thánh lễ lúc 5g00
Giờ các thánh lễ còn lại như thường lệ