16/10/2013
1588
Nhóm Legio Mariae-Trinh Nữ vương

Ban đại diện Legio Mariae Trinh Nữ Vương nhiệm kỳ 2015-2019
Danh sách Ban đại diện
1/Bà Têrêsa Phạm Thị Liên Hương, Trưởng tiểu đội
2/Bà Maria Hà Thị Thanh Xuân, Phó tiểu đội
3/Bà Maria Nguyễn Thị Cúc, Thư ký
4/Bà Maria Vũ Thị Cúc, Thủ quỹ
Ngày thành lập :    22/05/1995
Thánh bổn mạng : Đức Maria Nữ Vương
Ngày kính lễ :        22-9
Mục đích : Thánh hóa hội viên bằng thực hành việc Tông Đồ trong tinh thần cầu nguyện và thăm viếng dạy Giáo Lý do Praesidium chỉ định dưới sự chỉ đạo của Cha Sở Và Cha linh hướng do Cha sở giới thiệu theo nhu cầu hiện tại cần thiết nhất cảu Gióa xứ.
Danh sách Ban điều hành : 
1/Têrêsa Phạm Thị Liên Hương: Trưởng
2/Têrêsa Nguyễn Thị Bạch Cúc:  Phó
3/ Maria Cao Thị Mỹ Anh :           Thư Ký
4/ Maria Cécilia Hoàng Thị Kim:   Thủ Quỹ
Sơ lược :  
Lịch sử:Từ năm 1995, Praesidium Nữ Vương Các Thánh Tử Đạo có 4 lần bầu trưởng (nhiệm kỳ 3 năm).
          Chị Maria Mađalêna Mai Thị Minh (1995-2004) và (1998-2001)
          Chị Têrêsa Phạm Thị Liên Hương (2001-2004) và (2004-2007)
- Thăm các gia đình không kể lương giáo
- Giúp đỡ các gia đình rối bất hòa cũng như nhiều hoàn cảnh khác. Thăm bệnh nhân tại gia cũng như tại bệnh viện. Giúp đỡ người sắp qua đời dọn mình. Tham gia giúp Giáo Lý cho người Dự Tòng thiếu Nhi.
-Tuyển mộ và chăm sóc hội viên tán trợ, tuyển mộ cho các đoàn thể trong giáo xứ, giúp vieech họ Đạo (như trao Mình Thánh Chúa, đưa trẻ dự lễ, phúng viếng lễ tang, lau quét nhà thờ…)