16/10/2013
3979
Nhóm Legio Mariae-Đức Mẹ Sầu Bi
HÌNH BAN ĐẠI DIỆN 


Ban đại diện Legio Mariae Đức Mẹ Sầu Bi nhiệm kỳ 2015-2019
Danh sách Ban đại diện
1/Bà Anna Nguyễn Thị Hiên, Trưởng tiểu đội
2/Bà Anna Trần Thúy Lang, Phó tiểu đội
3/Bà Anna Trần Thị Kim Loan, Thư ký
4/Bà Maria Nguyễn Thị Hoa, Thủ quỹ
Ngày thành lập :   20/10/2003
Thánh bổn mạng :Đức Mẹ Sầu Bi
Ngày kính lễ :       15/9
Danh sách Ban điều hành :
 1/Anna Nguyễn Thị Hiên-Trưởng
 2/Maria Phạm Thanh Thủy-Phó 
 3/Têrêsa Nguyễn Thị Thanh Liên-Thư Ký
 4/ Anna Trần Thúy Lan-Thủ Quỹ
Hoạt động mục vụ
- Thăm các gia đình không kể lương giáo
- Giúp đỡ các gia đình rối, bất hòa cũng như nhiều hoàn cảnh khác. Thăm bệnh nhân tại gia cũng như tại bệnh viện.   Giúp đỡ người sắp qua đời dọn mình, xưng tội. Hướng dẫn Giáo Lý cho người Dự Tòng, thiếu Nhi.
-Tuyển mộ và chăm sóc hội viên tán trợ, tuyển mộ cho các đoàn thể trong giáo xứ, thi hành mục vụ trong khu giáo    (như trao Mình Thánh Chúa, đưa trẻ dự lễ, phúng viếng lễ tang, lau quét nhà thờ…)