22/07/2015
1728
Ban Truyền thông
Ban đại diện Ban Truyền thông giáo xứ nhiệm kỳ 2015-2019

Danh sách Ban đại diện
1/Anh Phêrô Nguyễn Văn Nam, Trưởng ban
2/Anh Giuse Đỗ Minh Phong, Phó ban
3/Chị Matta Nguyễn Thanh Thi Thư, Thư ký
4/Ô.Antôn Nguyễn Mạnh Cường, Thủ quỹ
Ban Truyền thông được thành lập vào tháng 11.2014, do quyết định của cha chánh xứ Vincentê
Mục đích:
Nhằm rao giảng Tin Mừng bằng các phương tiện truyền thông trong xã hội ngày nay. Đặc biệt, trong một giáo xứ việc phổ biến các thông tin và cập nhật các tin tức của Giáo hội cũng như giáo xứ đến cộng đoàn cách nhanh nhất