16/10/2013
1435
Ca đoàn Nhà Nguyện Chúa Thánh Linh (nhóm 8)

Trình diễn Thánh Ca Giáng Sinh 2012