16/10/2013
2228
Ca đoàn Liên Tu Sĩ - Mẹ Thiên Chúa (nhóm 10)
Một số hoạt động của ca đoàn liên Tu Sĩ
 
quý soeur trong ca đoàn liên tu sĩ

ca đoàn liên tu sĩ

Ca trưởng

quý soeur ca đoàn liên tu sĩ