12/08/2017
2412
Danh Sách Bổ Nhiệm Và Thuyên Chuyển Linh Mục TGP Sài Gòn
Toà Tổng Giám mục vừa công bố danh sách bổ nhiệm và thuyên chuyển các linh mục trong giáo phận Sài Gòn, tháng 8/2017
I/ CHA SỞ
STT Họ và tên Nhiệm sở cũ Nhiệm sở mới Ghi chú
1 Phaolô Nguyễn Phong Phú Cầu Lớn (hạt Hóc Môn) Thanh Đa
2 Giuse Nguyễn Trí Dũng Fatima Bình Triệu (hạt Thủ Đức) Cầu Lớn
3 Giuse Nguyễn Văn Thanh Bình Thuận (hạt TSN) Đức Mẹ HCG (hạt XM)
4 Giuse Trần Văn Lưu Nam Hòa (hạt Chí Hòa) Bình Thuận (hạt TSN)
5 Fx. Đậu Nguyễn Hoàng Linh Đức Mẹ HCG (hạt XM) Nam Hòa
6 Giuse Nguyễn Hoàng Thanh Tân Thái Sơn (hạt TSN) Bình Chiểu (Thủ Đức)
7 Giuse Ngô Viết Thanh Bình An Thượng( hạt Bình An) Mỹ Hòa (hạt Hóc Môn) Mới thành lập
8 Đaminh Nguyễn Văn Ngọc Tân Quy (hạt Hóc Môn) Mai Khôi (hạt SG-CQ)
9 Anrê Trần Minh Thông Bình Chiểu (hạt Thủ Đức) Fatima Bình Triệu
10 Phêrô Nguyễn Văn Giáo Nam Hòa (hạt Chí Hòa) Khiết Tâm (hạt Chí Hòa
 
II/ CHA PHÓ
STT Họ và tên Nhiệm sở cũ Nhiệm sở mới Ghi chú
1 Saviô Nguyễn Cao Trí Châu Nam (hạt Hóc Môn) An Lạc (hạt Chí Hòa )
2 Phaolô Võ Phương Tiến Bình Thuận (hạt TSN) Tân Thái Sơn (hạt TSN)
3 Giuse Nguyễn Cảnh Thịnh Phú Bình (hạt Phú Thọ) Bình Thuận (hạt TSN)
4 Phêrô Nguyễn Ngọc Châu Bình An (hạt Bình An) Phú Xuân (hạt Xóm Chiếu)
5 Micae Đỗ Minh Khang Tân Mỹ (hạt Hóc Môn) Thiên Ân (hạt TSN)
6


7
Giuse Lã Công Thường


Giuse Đỗ Quốc Huy
Phú Nhuận (hạt Phú Nhuận)
Chánh Tòa
Chánh Tòa (hạt SG-CQ)

Phú Nhuận
 


 
 
Nguồn: Tòa Giám mục Sài Gòn