28/03/2017
929

Đức Giáo Hoàng Phanxico xưng tội trong Đền thờ Thánh Phêrô trước khi ngồi tòa giải tội