01/01/2017
406
Ban Trật Tự
Vào tháng 10.2015, do yêu cầu khách quan của giáo xứ, cha Vinh Sơn Nguyễn Thế Thủ đã thành lập Ban Trật tự. Đây là Ban trẻ nhất nhưng những thành viên tham gia thì đều lớn tuổi. Điều đó cũng cho thấy sự hy sinh, nhiệt thành của quý ông nhất là sau lời mời gọi của cha Giuse Trần Thanh Công vào đầu năm 2017
Nhiệm vụ hiện nay của Ban là vào các thánh lễ ngày Chúa nhật và lễ trọng của giáo xứ, các thành viên sẽ giúp cộng đoàn tham dự thánh lễ cách sốt sắng, trang nghiêm và tập trung nhất
Số thành viên hiện nay là: 14

Ban đại diện gồm:
1/ Ô. Micae Nguyễn Đình Ngự, trưởng ban
2/ Anh Phanxicô Nguyễn Đình Tân, phó ban